Rešenje o određivanju pritvora u skraćenom postupku 


Član 436. st 1. u vezi sa članom 142. stav 1. tačka 1. ZKP


K. br. _____/____
OSNOVNI SUD u _______________, u veću sastavljenom od sudije ______________, kao predsednik veća i sudija _____________ i _____________ kao članova veća, sa zapisničarem ____________ u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________ zbog krivičnog dela nedozvoljene polne radnje iz člana 182. u vezi sa članom 178. Krivičnog zakonika (KZ) po optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva _____________ Kt. br. ___/___ od _____________ godine, kod priprema za glavni pretres dana _______________ godine, doneo je
R E Š E N J EPROTIV okrivljenog ___________________ zvanog _______ JMBG ________________ sina _____________ i _____________, rođenog u _____________, _____________ godine, gde mu je i poslednje poznato prebivalište, ________ nacionalnosti, državljanin ______________, bez zanimanja, sada na slobodi.Na osnovu člana 436. u vezi sa članom 142. stav 1. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)ODREĐUJE SE PRITVORJer se okrivljeni krije.


Pritvor po ovom rešenju može trajati do izricanja prvostepene presude, s tim što je veće dužno da svakih mesec dana ispita da li postoje razlozi za pritvor.