Nedozvoljenost objektivnog preinačenja tužbe u mandatnom postupku - član 200. stav 1. i član 460. stav 4. ZPP i član 49. stav 4. ZIOGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _____________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        Rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv. br. ______/__ od ________. godine OSTAJE NA SNAZI u delu kojim je tuženi obavezan da plati tužiocu _______ dinara, na ime dela glavnog duga, sa kamatom po Zakonu o visini stope zatezne kamate od _______ godine do isplate