Ovlašćenje advokata da angažuje zamenika - član 89. tačka 3. ZPP:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija _____________________ kao sudija pojedinac u sporu male vrednosti tužioca __________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE