FIKCIJA POVLAČENJA TUŽBE 

(Član 475. stav 2. i član 89. stav 1. tačka 3. ZPP SMV)

GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

____________________________

                (sedište suda)_______ P ____/___PRIVREDNI SUD U _____________ i to sudija ___________________ kao sudija pojedinac u privrednom sporu male vrednosti tužioca _________________________________________, čiji je punomoćnik ____________________________, advokat iz _____________________, protiv tuženog ___________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, doneo je na ročištu u odsutnosti uredno pozvanih stranaka, dana __________ godine sledeće:REŠENJE

       

I - TUŽBA SE SMATRA POVUČENOM.