DOPIS GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAČENJA - varijanta 2

GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

        (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                 (datum)

____________________________

                (sedište suda)

GRADSKOM ZAVODU ZA VEŠTAČENJA

Svetozara Markovića 42/II,P.fah 562,11000 Beograd
PREDMET: Dostavljanje spisa radi procene predujma troškova veštačenjaDostavljamo Vam spise predmeta P _____/____  radi procene predujma troškova veštačenja koje je određeno rešenjem sadržanim u raspravnom zapisniku od ____________ godine.