Žalba osumnjičenog protiv rešenja istražnog sudije 

određivanju pritvora


Član 143. stav 4. ZKP


Kri. _____ISTRAŽNOM SUDIJI VIŠEG SUDA


za


VEĆE VIŠEG SUDA u _____________

član 24. stav 6. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)


Osumnjičeni _____________, iz _____________  blagovremeno podnosi
Ž A L B Uprotiv rešenja istražnog sudije Višeg suda u _____________ Kri. ____ od _____________ godine,


Zbog: bitnih povreda ZKP.


Žalilac pre svega želi da istakne da u smislu člana 221. stav 1. tač 2. ZKP, nema svojstvo okrivljenog, već u smislu stava 1. istog propisa samo osumnjičenog budući da u vreme donošenja ožalbenog rešenja nadležni _______________ tužilac nije podneo zahtev za sprovođenje istrage, te i nije moglo biti doneto rešenje o sprovođenju istrage.


Prvostepeno rešenje obuhvaćeno je bitnom povredom iz člana 368. stav 1. tačka 11. ZKP jer nedostaju razlozi o odlučujućim činje­nicama za odlučivanje i što postoji značajna protivrečnost između onoga što u razlozima rešenja stoji navedeno i isprava u spisima.


Ukoliko je u rešenju o određivanju pritvora istražni sudija cenio postojanje osnova sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo ubistva u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. KZ, onda je pogrešna ocena istražnog sudije da je žalilac osnovano sumnjiv da je izvršio pomenuto krivično delo. Pre svega se ističe da u spisima postoji nalaz lekara koji je zbrinuo oštećenog u kome eksplicitno stoji da je oštećeni zadobio LAKU telesnu povredu. Nesporno je da je žalilac neposredno pre povređivanja oštećenog od strane trećeg lica snažno udaren u predeo nosa od čega mu je polomljen nos i prsla koža, da je bio u stanju pomućene svesti, te nedostaju razlozi o bitnim činjenicama odnosno o tome iz kojih razloga istražni sudija zaključuje da je žalilac osnovano sumnjiv da je izvršio pome­nuto krivično delo, kako je došao do zaključka da je žalilac umišljajno započeo radnju lišenja života oštećenog, ili je to učinio iz nehata, u oba slučaja da li je kod žalioca posle snažnog udarca u lice - nos postojala svest o stvarnim okolnostima dela, uzročnoj vezi i posledici kao i subjektivni odnos prema posledici odnosno vinost. Nesporno je da je žalilac dva puta bio napadan od strane, jednom oštećenog drugi put od strane trećeg lica, izvesnog _____________, i oštećenog te je trebalo razmotriti pitanje nužne odbrane.


Nedostaju i razlozi o pravnoj kvalifikaciji radnje žalioca. Kod činjenice da postoji dokaz da je oštećeni LAKO telesno povređen zašto je istražni sudija prihvatio pravnu kvalifikaciju policije kao organa pretkrivičnog postupka koja je očigledno pogrešna.Kako je istražni sudija cenio pitanje postojanja osno­vane sumnje, nedostatak razloga na koje se ovde ukazuje je bitna povre­da iz člana 368. stav 1. tač 11. ZKP.


Istom bitnom povredom ZKP obuhvaćeno je i obrazloženje prvostepenog rešenja za određivanje pritvora.


Istražni sudija je pritvor odredio iz osnova za pritvor predviđenog u članu 142. stav 1. tačka 2. ZKP.


Međutim, istražni sudija ne daje ni jedne jedine reči obrazloženja pritvorskog razloga već samo citira, delimično, odredbu člana 142. stav 1. tačka 2. ZKP "koje ukazuju da bi mogao ometati postupak uticanjem na svedoke..."


Za određivanje pritvora po osnovu člana 142. stav 1. tačka 2. ZKP nužno je da postoje OSOBITE okolnosti koje ukazuju da ĆE ometati istragu uticanjem na svedoke, saučesnike ili prikrivače.