Žalba na rešenje o produženju pritvora posle objavljivanja presude 


Član 358. stav 5. ZKP
VIŠEM SUDU u _________________


za ____________________


APELACIONI SUD U ______________Ž A L B A


-        protiv rešenja Višeg suda u ________________ K. ______ od __________ godine, koju ulaže okrivljeni _______________ preko branioca.U zakonskom roku ulažem žalbu, s tim, što ističem: 


Napadnutim rešenjem, nakon izricanja presude, produžen je pritvor osuđenim, pa i mome branjeniku.


Razlog ovakve odluke suda je da okrivljeni puštanjem iz pritvora ne bi nastavili sa vršenjem krivičnih dela, člana 142. stav 1. tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP). Prvostepeni sud polazi od toga da je okrivljeni bio pod uslovom za krivično delo krađe iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), dakle iz grupe protiv imovine pa stoji bojazan da će nastaviti s vršenjem krivičnih dela. Odbrana smatra da je ovakav stav suda neosnovan i tačno je da je okrivljeni bez posla i imovine ali povremeno radi i uglavnom ima posla. Ima ih četiri brata i pomažu jedan drugog. Spremni su da mu pruže svaku vrstu pomoći kao i na glavnom pretresu kada su delimično obeš­tetili oštećenog. Treba imati u vidu da je ovo krivično delo učinje­no pod uticajem alkohola a da okrivljeni nije zavisnik od alkohola. Dalje, da je ponašanje oštećenog imalo uticaja na izvršenje dela jer se hvalio novcem i pokazivao eure. Nije sada mesto da raspravljamo o činjeničnom stanju u predmetu ali u svakom slučaju bilo je mesta puštanju iz pritvora. l sam tužilac nije dao predlog za zadržavanje u pritvoru već je takvu odluku - predlog ostavio sudu na ocenu. Okrivljeni se iskreno kaje za izvršenje krivičnog dela.


Kategoričan je da su samo _____ eura oduzeli a na glavnom pretresu je prihvatio obavezu da isplati svih ______ eura po optužnici, kako sam kaže: "I ja sam sam sebe kaznio". I sigurno bi na slobodi svojim radom zaradio ili na račun oštećenog odradio svoju obavezu.


Odbrana smatra da je i tu činjenicu sud trebao imati u vidu kada je odlučivao o pritvoru i okrivljenom pružiti šansu. Društvo je uvek jače od pojedinca i u suprotnom - zna se šta biva.