Žalba javnog tužioca protiv prvostepene presude samo zbog odluke o krivičnoj sankciji.


Član 371. stav 1. u vezi sa članom 367. tačka 4. ZKP
REPUBLIKA SRBIJA

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO

Kt. br.____/____

_____________________ godine
VIŠEM SUDU


___________________


- ZA APELACINI SUD U ________________ -
Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 4. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Viši javni tužilac u ______________, u krivičnom predmetu protiv ______________________ iz ______________zbog krivičnog dela teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi člana 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), izjavljuje:Ž A L B U 


Kojom pobija presudu Višeg suda u ________________ K. br. ________ od __________ godine, zbog:


- odluke o krivičnoj sankciji - član 371. stav 1. u vezi člana 367. tačka 4. ZKP.