Žalba javnog tužioca na rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP prvostepenog suda kojim se oglasio stvarno nenadležnim 


Član 368. stav 1. tačka 11. i stav 2. u vezi člana 367. stav 1. ZKP


Republika Srbija 

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO 

Kt. br. ____/____


VIŠEM SUDU _____________


ZA


APELACIONI SUD U ____________ 

_____________
Protiv rešenja Višeg suda u _________________ Kv. br. ____/____ od ___________ godine Viši javni tužilac u ________________ izjavljuje:

ŽALBUZbog:


       bitne povrede odredaba krivičnog postupka - član 368. stav 1. tačka 11. i stav 2. u vezi člana 367. tačka 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP);


       povrede Krivičnog zakona član 369. stav 1. tačka 4. ZKP
Razlozi


Kako radnju izvršenja krivičnog dela, koja se sastoji u neovlašćenom držanju municije, okrivljeni preduzima i u vreme važenja Zakona o oružju i municiji Republike Srbije od 11.4.2003. g., a po kom zakonu javni tužilac i vrši pravnu kvalifikaciju radnji okrivljenog, to sud nije mogao da u fazi odlučivanja po prigovoru na optužnicu doneti osporeno rešenje. Pitanje primene blažeg zakona na okrivljenog, što je osnov donošenja osporenog rešenja, zavisi od niza činjenica koje je trebalo utvrditi na glavnom pretresupa tek na osnovu tih prethodno utvrđenih činjenica mogla se doneti odluka o tome koji je Zakon blaži za okrivljenog i po kom zakonu treba izvršiti pravnu kvalifikaciju krivičnog dela koje je stavljeno na teret okrivljenom. Ta prethodna pitanja su - da li u odnosu na neke od radnji koje ulaze u konstrukciju ovog trajnog krivičnog dela nije nastupila zastarelost, da li i koje će radnje javni tužilac zadržati u činjeničnom opisu radnji svoje optužnice - a na njih odgovor je moglo da dâ sudeće veće po izvedenim dokazima na glavnom pretresu. Donoseći odluku o tome koji je blaži zakon, u fazi odluke po prigovoru na optužnicu bez prethodno razjašnjenih navedenih pitanja, Veće je pogrešno primenilo odredbu čl. 274. Zakonika krivičnom postupku zbog čega je ožalbeno rešenje zasnovano na bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka iz čl. 368. st. 2. ZKP.