Žalba branioca optuženog protiv prvostepene presude iz svih zakonskih razloga


Član 367. ZKP

       K. br. ____/____
VIŠI SUD U ____________


ZA


APELACINI SUD U ________________


_______________

Protiv presude Višeg suda u _____________ K. br. ____/____ od _____________ godine - branilac optuženog ____________________ iz ______________ blagovremeno izjavljuje:
ŽALBU1. zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka,


2. zbog pogrešne primene krivičnog zakona,


3. zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja,


4. zbog odluke o krivičnoj sankciji i odluke o imovinsko-pravnom zahtevu.


Branilac optuženog _______________ predlaže Apelacionom sudu da o sednici veća obavesti optuženog ___________________ i njegovog branioca te da nakon održane javne sednice pobijanu presudu ukine i vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje ili pak da prvostepenu presudu preinači i optuženom izrekne blažu krivičnu sankciju, a u vezi dosuđenog imovinsko-pravnog zahteva da presudu ukine i vrati na ponovno odlučivanje, a ovo sve sa sledećih razloga:


Presudom Višeg suda u __________ K. br. ____/____ od ____________ godine optuženi ______________ oglašen je krivim zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i zbog krivičnog dela nedozvoljenog držanja eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. KZ za koja krivična dela mu je prethodno utvrđena kazna zatvora i to za krađu _____ meseci, a za nedozvoljeno držanje eksplozivnih materija kaznu zatvora u trajanju od ____ godine i _____ meseca, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od _____ godine i ____ meseci i istom presudom optuženi ______________ je obavezan da na ime imovinsko-pravnog zahteva isplati oštećenom ________________ u iznosu od ___________ dinara u roku od _______ od prijema otpravka ove presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.


Pobijana presuda sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368. stav 1. tačka 11. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), jer je izreka pobijane presude nerazumljiva, protivurečna samoj sebi a razlozi o odlučnim činjenicama su u znatnoj meri protivručni. Protivurečan je zaključak suda da je optuženi _____________ držao eksplozivne materije udarno-talasnog i parčadnog dejstva u količini većoj od 1 kilograma. Ovo zbog toga što se u izreci presude pod tačkom 2. navode detonatorski pojačnici kao i _______ komada detonatorskih rudarskih kapisli, dakle navode se proizvodi koji se nalaze u slobodnoj prodaji, pa se kao sporno pojavljuje pitanje šta je to eksplozivna materija i koja količina ove materije je u pitanju, s obzirom da se radi o različitim materijama označenim u izreci i to onima koje su iz vojnog i onima koje su iz civilnog programa. Time se dovodi u pitanje pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja koje se žalbom na presudu pobija.


Činjenično stanje nije na tačan način utvrđeno, te uporište na koje se oslanja presuda, a to je nalaz veštaka ne može da opstane, a ovo sa sledećih razloga: