Zapisnik sa sednice veća za maloletnike 


Član 73. stav 4. ZM


Km. br. ________
Z A P I S N I KSa sednice veća za maloletnike, održane na dan _____________ godine pred Višim sudom u ________________.


OD SUDA SU PRISUTNI:


Predsednik veća-sudija 

za maloletnike

______________________                                     Zamenik Višeg javnog tužioca 

                                                                             ___________________Članovi veća-sudije porotnici

______________________                                     Branilac - advokat 

                                                                             ___________________


Zapisničar

______________________                                 

                                                                            

Početo u 10 časova.


Konstatuje se da sednici veća prisustvuje i _________________ zakonski zastupnik maloletnog ___________.


Prisutan je predstavnik Centra za socijalni rad _________________ iz __________.


Konstatuje se da su sudije porotnici, prosvetni radnici i da ispunjavaju uslove iz člana 44. stav 4.  Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica (ZM).


Sud donosi:


R E Š E N J E


Da se održi sednica veća jer su za to ispunjene procesne pretpostavke a sve u smislu člana 73. stav 4. ZM.


Predsednik veća je pročitao predlog za primenjivanje vaspitne mere Ktm. br. ________ od ______________ godine.