Zapisnik o uviđaju sačinjen od strane pripadnika MUP 


Član 238. stav 3. ZKP


KU-_________________Z A P I S N I K 


O UVIĐAJU
Sastavljen u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije - Sekretarijat unutrašnjih poslova u ______________________________________________________, na osnovu člana 238. stav 3. u vezi člana 110. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) ________________ _____________________________________, dana_____________ godine.

        (lokacija mesta gde se vrši uviđaj)

Uviđaj preduzima ovlašćeno službeno lice                                                   Zapisničar


_______________________________                                              ___________________

                (prezime i ime)                                                                       (prezime i ime)

                                       Uviđaj se obavlja uz sudelovanje veštaka