Zapisnik o uviđaju sa smrtno nastradalim licima 

Član 110. ZKP
Kri. br. _______

 
Z A P I S N I K 


UVIĐAJU
Dežurnog istražnog sudije Višeg suda u ___________, sastavljen _____________ godine, na licu mesta u ______________ povodom smrti sada pokojnog __________________ bivšeg iz ____________.Prisutni:


Istražni sudija                                                 Zamenik Višeg javnog tužioca


_______________                                          ___________________Zapisničar                                                      Inspektori SUP ____________


_______________                                          ___________________                                                                     Kriminalistički tehničar 


                                                                     ___________________Početo u ________ časova.Dežurni istražni sudija Višeg suda u ______________ je _______________ u ________ časova primio obaveštenje od _____________________ inspektora SUP-a ___________, da je jedno lice iz ________________ koje se nalazilo na kampovanju sa svojim prijateljima na ______________ jezeru nestalo u toku jučerašnjeg dana, a da su nestanak prijavili prijatelji tog lica sa kojima je došao na kampovanje: 1)_________________ rođena ______________ godine, učiteljica u _______________ i 2)_________________ rođen ______________ godine iz __________________, ulica _________________ broj _____. Lice o kome je napred bilo reči je _______________ od oca _______________ i majke ______________ rođene ____________ godine iz _____________.


Istoga dana u ______ časova isti inspektor SUP-a ___________ obaveštava istražnog sudiju da je primećen leš, najverovatnije pokojnog ________________, da je leš uočen u jezeru, približno na ______ metara dubine, u blizini prelivnog zida brane, gde je jezero duboko oko _____ metara.