Zapisnik o uviđaju 

Član 110. ZKP
Kri. _______


Z A P I S N I K
uviđaju na licu mesta u selu ______________ u _______________ ______________, sastavljen ____________ dana __________ godine od strane istražnog sudije Višeg suda u _____________, a povodom ranjavanja __________________ iz __________________.


Prisutni su:


Istražni sudija                                              Zamenik Višeg javnog tužioca


_____________________                             _________________________Zapisničar                                                    Kriminalistički inspektor SUP ________


_____________________                             _________________________                                                                   Kriminalistički tehničar SUP _________


                                                                   _________________________Početo u _____________ časova.


Istražnog sudiju je na dan _____ godine telefonom u ___ časova obavestio _______________ MUP-a – Sekretarijata ____________________ da je došlo do ranjavanja vatrenim oružjem _____________________ iz ____________ a ispred kuće njenog oca ___________________ oko ___ časova, da je odmah po dobijanju obaveštenja o događaju kriminalistički inspektor SUP _________ izašao na lice mesta a da je u ovom događaju učestvovao ________________ iz ______________ iz čijeg oružja je i došlo do ranjavanja _______________, da je zatim pomenuti _____________ zajedno sa ___________ i njenom majkom ___________, a automobilom ___________ otišao u pravcu ____________.


Po primljenom obaveštenju, istražni sudija je izašao na lice mesta u _____ časova, kada je uviđaj i započet.


Konstatuje se da se uviđaj obavlja u uslovima dnevne svetlosti i po suvom vremenu.


Kuća ___________________ u __________, nalazi se desno od puta ___________________ gledano prema ___________, s tim što se sa glavnog asfaltnog puta odvaja seoski put sa kog se ulazi u dvorište kuće.