Zapisnik o pretresanju stana i drugih prostorija 

Član 79. stav 8. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                     ____ Br. _____

Sekretarijat u _____________________

_________________________________

Broj. _____________

_____________ 20 ____ godine

Z A P I S N I K 


O PRETRESANJU STANA I DRUGIH PROSTORIJAsastavljen u ime ______________________________________________________________

(naziv organa)

u __________________________________ ulica ___________________________________

broj _______ dana ____________ 20 _____ godine


Pretresanje preduzima službeno lice _____________________________________________ i

___________________________ i zapisničar _______________________________


Pre preduzimanja pretresanja utvrđuje se sledeće: 


1. a) pretresanje stana - ostalih prostorija, naredio je (koji sud): __________________

______________________ dana ______________ 20 ____ godine


       naredba je u smislu člana 78. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) predata (kome) _____________________ JMBG __________________________ pre početka pretresanja uz poziv da dobrovoljno izda lice, odnosno predmete koji se traže. Isti je poučen da ima pravo da uzme advokata, odnosno branioca koji može prisustvovati pretresanju, te ne zahteva - zahteva prisustvo advokata ______________________ iz ____________, JMBG ________________, koji je pozvan u _________ časova.


       Pretresanju se pristupilo bez prethodne predaje naredbe, kao i bez prethodnog poziva za predaju lica ili stvari i pouke o pravu na branioca odnosno advokata, i smislu člana 78. stav 3. ZKP, a zbog toga što se:


       pretpostavlja oružani otpor ili druga vrsta nasilja ili


-         očigledno priprema ili je otpočelo uništavanje tragova krivičnog dela ili predmeta važnih za krivični postupak


b)        pretresanje je izvršeno bez naredbe na osnovu člana 81. ZKP, zbog toga što je:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________