Zapisnik o prijemu krivične prijave 


Član 224. stav 2. ZKP
Republika Srbija 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sekretarijat u _____________________

________________________________


KU broj ________________

_____________ 20___ godine

_______________________


Na osnovu člana 224. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), sastavljen je

Z A P I S N I K 


PRIJEMU KRIVIČNE PRIJAVE
U __________________________________________________________________________


_____________________ dana ________________ započeto u _________ sati.
Prisutni su:


1. Ovlašćeno službeno lice         


2. Zapisničar         


3. Podnosilac:        Prezime _______________________________, ime