Zahtev za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca 


Član 242. stav 3. u vezi sa članom 61. stav 2. ZKP              ADVOKAT

_______________________

_______________ br. _____
VIŠEM SUDU

_________________
Z A H T E V 


ZA SPROVOĐENJE ISTRAGE OŠTEĆENOG KAO TUŽIOCA


U 2 PRIMERKA


Aktom Višeg javnog tužioca u __________, Kt. ______od _________ godine odbačena je krivična prijava oštećenog _______________ protiv osumnjičenog ______________________ sudije Osnovnog suda u ____________ zbog kršenja zakona od strane sudije iz člana 360. Krivičnog zakonika (KZ) i ovim zahtevom oštećeni kao tužilac blagovremeno preuzima gonjenje na osnovu člana 61. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), i predlaže da se sprovede istraga protiv osumnjičenog _____________________


jer je osnovano sumnjiv


da je na dan ___________ godine, kao sudija Osnovnog suda u ___________, u predmetu _____________________, prihvatio poravnanje stranaka predlagača __________________ iz __________, čiji je punomoćnik bio ______________, advokat iz ___________ i protivnika predlagača _____________, čiji je punomoćnik bio ________________, advokat iz _________ kojim je radi izmirenja potraživanja predlagača u iznosu od ___________ eura sa kamatom i troškovima protivnik predlagača dao predlagaču lokal u _________________ u _____________ ulici ____________ u površini od ____ m2, protivno imperativnim odredbama člana 30. stav 2. Zakona o vanparničnom postupku, člana 3. stav 3. Zakona o parničnom postupku  i čl. 11, 12, 13, 14. i 17. Zakona o prometu nepokretnosti, u nameri da pribavi korist predlagaču __________________ u vidu nezakonitog sticanja svojine na navedenom lokalu i u razlici između tržišne cene lokala koja je najmanje ___________ eura i visine predlagačevog potraživanja, 


čime bi učinio krivično delo kršenja zakona od strane sudije iz člana 360. KZ.