Zahtev za naknadu troškova krivičnog postupka okrivljenima protiv kojih je krivični postupak obustavljen


Član 197. stav 1. ZKP
Ki. br. ____/____ 
VIŠI SUD ______________


- Istražni sudija -
PREDMET: Zahtev okrivljenog ________________________ iz __________________ i ______________________ iz _____________, za naknadu troškova krivičnog postupka.


Rešenjem istražnog sudije toga suda KI. br. ____/____ od ________________ godine, obustavljena je istraga protiv okrivljenog _____________________ iz ______________ zbog krivičnog dela silovanja iz člana 178. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i okrivljenog __________________ iz ________________ zbog krivičnog dela silovanja u pomaganju iz člana 178. stav 1. u vezi člana 35. KZ usled odustanka ___________________ tužioca ____________ od daljeg krivičnog gonjenja protiv okrivljenih.


Zbog napred navedenog, troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda (član 197. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku - ZKP), a okrivljeni imaju pravo na naknadu istih zbog čega i podnose ovaj zahtev.


Troškove okrivljenih predstavljaju nužni izdaci na ime nagrade svom braniocu koga su sami angažovali, budući da je postupak vođen za krivično delo za koje je odbrana obavezna i za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju od 15 godina.


Okrivljeni visinu troškova opredeljuju na sledeći način:


1. Nagrada braniocu za pristup u sud i prisustvovanje saslušanju okrivljenih sa paušalom, satnicom i odbranom dvojice okrivljenih, u iznosu od _________ dinara, po advokatskoj tarifi;