ZAPISNIK

sa sednice

UPRAVNOG ODBORA 



Održane dana ___________ godine, u prostorijama ____________________________ 

sa početkom u ____ časova.


Sednici predsedava _____________________________________


Predsedavajući je za zapisničara imenovao ______________________________.


Sastanku su prisustvovali: ____________________________________

                                                ____________________________________


Odsutni su: ____________________________________

                      ____________________________________




Za sedniu je utvrđen i prihvaćen sledeći dnevni red:

1) _____________________________________________ 


2) _____________________________________________


3) _____________________________________________ 


4) _____________________________________________ 


Rasprava o predloženom dnevnom redu:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Po završetku rasprave o dnevnom redu, konstatovano je sledeće

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________




Tačka 1. dnevnog reda - _____________________________________:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________