Uređenje tužbe - otklanjanje nedostatka stranačke sposobnosti

- član 80. st. 1. i 3. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, radi poništenja ugovora, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        NALAŽE SE tužiocu da uredi tužbu tako što će tuženog označiti punim poslovnim imenom prema stanju upisa u registru, navođenjem njegovog naziva, pravne forme i sedišta.