Uređenje tužbe - otklanjanje nedostatka stranačke sposobnosti

- član 80. st. 1. i 3. ZPP - Varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, radi poništenja ugovora, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE tužiocu da uredi tužbu tako što će tuženog označiti punim poslovnim imenom prema stanju upisa u registru, navođenjem njegovog naziva, pravne forme i sedišta.