Uređenje tužbe - otklanjanje nedostatka stranačke sposobnosti

- član 80. st. 1. i 3. ZPP - Varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _____________________________________, radi poništaja ugovora i iseljenja, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU DA UREDI TUŽBU tako što će tuženog označiti lice koje može da bude stranka u postupku, prema stanju upisa u registru, i to: