Uređenje tužbe – sadržina tužbenog zahteva - član 192. stav 1. ZPP - varijanta 1


- u sporu radi poništaja ugovora:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________________________, radi poništenja ugovora, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE