Uređenje tužbe – sadržina tužbenog zahteva - član 192. stav 1. ZPP


- u sporu radi poništaja ugovora i iseljenjaGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, radi poništenja ugovora, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -        NALAŽE SE tužiocu da uredi tužbu tako što će tuženog označiti punim poslovnim imenom prema stanju upisa u registru, navođenjem njegovog naziva, pravne forme i sedišta.