Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP  - troškovi potrebni radi vođenja parnice – član 154 ZPP - varijanta 6GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:REŠENJEI -        TUŽBA JE POVUČENA