Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP – troškovi potrebni radi vođenja parnice – član 154 ZPP - varijanta 5GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -        TUŽBA JE POVUČENA


II –        OBAVEZUJE SE tuženi da tužiocu naknadi troškove postupka u iznosu od ________ dinara, u roku od 15 dana.