Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP  - platni nalog ostaje  na snazi za troškove - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 4GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.