Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP  - platni nalog ostaje  na snazi za troškove i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.

       

II  -        Navedeni platni nalog OSTAJE NA SNAZI  u delu u kome je tuženi obavezan da tužiocu plati TROŠKOVE u iznosu od ________ dinara.