Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP  - platni nalog ostaje  na snazi za troškove i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz __________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug i kamatu, pa se platni nalog ovoga suda  Pl. ______ od _______ godine u tom delu ukida.