Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva

- član 157. stav 1. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _____________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.