Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva

- član 157. stav 1. ZPP  - platni nalog ostaje  na snazi za troškove

- član 157. stav 1. ZPP - Varijanta 4
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu za glavnu raspravu, u prisustvu punomoćnika stranaka, dana __________ godine, doneo je:


REŠENJE