Usvajanje tužiočevog i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – uspeh u sporu - čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPP


Odbacivanje tužbe - prestanak pravnog interesa za tužbu radi proglašenja da je izvršenje nedopuštenočlan 194. stav 2. i član 294. stav 1. tačka 6. ZPP i član 50. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenjuGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA SE ODBACUJE.