Odbacivanje tužbe - prestanak pravnog interesa za tužbu radi proglašenja da je izvršenje nedopuštenočlan 194. stav 2. i član 294. stav 1. tačka 6. ZPP i član 50. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenjuGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ____________________, radi, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE