Usvajanje tužiočevog i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – uspeh u sporu - čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPP


Odbacivanje tužbe - prestanak pravnog interesa za tužbu radi proglašenja da je izvršenje nedopuštenočlan 194. stav 2. i član 294. stav 1. tačka 6. ZPP i član 50. stav 4. Zakona o izvršenju i obezbeđenju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ______________________________________________, čiji je punomoćnik ___________________________________, advokat iz ________________________, radi, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE