Usvajanje tužiočevog i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – uspeh u sporu - čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog __________________________, čiji je punomoćnik ________________, advokat iz _______________, radi, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA SE ODBACUJE.


II  -        Obavezuje se tuženi da tužiocu naknadi parnične troškove u iznosu od _______ dinara, u roku od 15 dana.