Usvajanje tužiočevog i odbijanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – uspeh u sporu - čl. 153, 154. i 157. stav 1. ZPP - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ___________________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz ________________________, radi, radi proglašenja da je izvršenje nedopušteno, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: