Odbijanje tužiočevog i usvajanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _______________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana ________ godine, doneo je:REŠENJEI  -        TUŽBA JE POVUČENA, za glavni dug u iznosu od _________dinara, sa pripadajućom kamatom, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u _______________ Iv.____/___ od _______. godine ukida u obavezujućem delu.