Odbijanje tužiočevog i usvajanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U _________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA, za glavni dug u iznosu od _________dinara, sa pripadajućom kamatom, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.