Odbijanje tužiočevog i usvajanje tuženikovog zahteva za troškove postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP - Varijanta 1
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ____________________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I   -        TUŽBA JE POVUČENA, za glavni dug u iznosu od _________dinara, sa pripadajućom kamatom, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ____/___ od _______ godine ukida u obavezujućem delu.