Troškovi postupka – glavni dug plaćen posle podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz __________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJEI –        TUŽBA JE POVUČENA za glavni dug od __________ dinara, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave Osnovnog suda u __________________ Iv. br. ____/__ od ____________ godine u tom delu UKIDA.