Troškovi postupka – glavni dug plaćen posle podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _______________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz _________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:REŠENJE