Troškovi postupka – dug plaćen pre podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U _______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ___________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _____________________, advokat iz ____________________, radi _________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, na ročištu, u prisustvu punomoćnika tuženog, a u odsutnosti uredno pozvanog tužioca, doneo je dana _________________ godine:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.