Naknada troškova postupka i isplata privremenom zastupniku tuženog posle povlacenja tužbe - član 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je privremeni zastupnik ___________________, advokat iz _____________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA.


II -        Obavezuje se tužilac da tuženom naknadi parnične troškove u iznosu od ___________ dinara u roku od 15 dana, s tim što se navedeni iznos ima isplatiti privremenom zastupniku ______________, advokatu iz ____________, i to iz iznosa koji je tužilac predujmio uplatom u depozit na žiro račun br. ________________ (model br. _______________).