Naknada troškova postupka i isplata privremenom zastupniku tuženog posle povlacenja tužbe - član 157. stav 1. ZPPGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


OSNOVNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz _________________, protiv tuženog _______________________, čiji je privremeni zastupnik _______________________, advokat iz ________________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I   -        TUŽBA JE POVUČENA.


II  -        Obavezuje se tužilac da tuženom naknadi parnične troškove u iznosu od ___________ dinara u roku od 15 dana, s tim što se navedeni iznos ima isplatiti privremenom zastupniku _______, advokatu iz __________, i to iz iznosa koji je tužilac predujmio uplatom u depozit na žiro račun br. ____________ (model br. _______________).