Suprematija međunarodne konvencije - član 16. stav 2. Ustava Republike SrbijeGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ___________________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________________, radi povrede žiga i naknade štete, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - ODBIJA SE zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova.