Suprematija međunarodne konvencije - član 16. stav 2. Ustava Republike Srbije:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz ________________, protiv tuženog __________________, čiji je punomoćnik ___________________________, advokat iz _____________________, radi povrede žiga i naknade štete, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I - ODBIJA SE zahtev tuženog za obezbeđenje parničnih troškova.