Stvarna nenadležnost - vrednost predmeta spora - član 23. stav 1. tačka 7. Zakon o uređenju sudova i član 17. stav 1. u vezi člana 403. stav 3. ZPP - Varijanta 2


TUŽENI PRAVNOLICE
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik _______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: