Stvarna nenadležnost - vrednost predmeta spora - član 22. stav 2. Zakon o uređenju sudova i član 17. stav 1. u vezi člana 403. stav 3. ZPP - varijanta 1


TUŽENI FIZIČKO LICEGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.