Stvarna nenadležnost – likvidacija privrednog društva - član 17. stav 1. ZPP i član 25. stav 1. tačka 4. Zakona o uređenju sudova - varijanta 1


VANSUDSKA – DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POKRENUTA PRE PODNOŠENJA TUŽBEGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE