Stvarna nenadležnost – likvidacija privrednog društva - član 17. stav 1. ZPP i član 25. stav 1. tačka 4. Zakona o uređenju sudova - Varijanta 2


VANSUDSKA – DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA

POKRENUTA POSLE PODNOŠENJA TUŽBE:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________, čiji je punomoćnik _________________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je: